พุทธธรรม ฉบับดิจิตอล

พุทธธรรม ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) โดยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดในภาษาที่สามารถเข้าใจได้ โดยฉบับดิจิตอลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการพกพา สามารถใช้อ่าน ค้นคว้า ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วแทนฉบับหนังสือที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า