พุทธธรรม ฉบับดิจิตอล

พุทธธรรม ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) โดยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดในภาษาที่สามารถเข้าใจได้ โดยฉบับดิจิตอลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการพกพา สามารถใช้อ่าน ค้นคว้า ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วแทนฉบับหนังสือที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า


สื่อสร้างสรรค์ที่สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


หัวใจของพุทธศาสนา The Heart of Buddhism

อ่านหนังสือแก่นพุทธศาสน์ เรื่องใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ที่ buddhadasa.org/theheartofbuddhism หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ


วิธีดับทุกข์ในเสี้ยววินาที How to End Suffering Instantly

สร้างจากคำบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ ธรรมศาสตร์ 13 มกราคม 2509 Taken from the lecture by the revered monk Buddhadasa Bhikkhu at Thammasat University on 13 January 1966.


คำอธิษฐาน

ทุกวันที่เราอธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรงแต่สิ่งที่เราถวายพระนั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่
เมนูสุขภาพสำหรับพระสงฆ์
www.takbat.com


คุณค่าของคนอยู่ที่ไหน? The True Value of a Person


ชวนคนไทยร่วมทำความดีด้วยหัวใจ


พุทธทาสศึกษา

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถาน ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา
www.buddhadasa.org


รายการอาหารสุขภาพสำหรับถวายพระสงฆ์

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ช่วยกันถวายอาหารพระสงฆ์อย่างถูกหลักโภชนาการ ทุกท่านสามารถดูข้อมูลรายการอาหารสุขภาพ
www.takbat.com