พุทธธรรม เวอร์ชั่นเสียง

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เสียงอ่านโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล http://nimmalo.com